گزارش های تصویری: ظلم و ستم در حق حیوانات یعنی ....

ظلم و ستم در حق حیوانات یعنی ....



 کردگدن کودکی که بر بالای سر جنازه مادر خود محبت مادری را جستجو می کند.


وزن کردن سگها برای فروش به رستورانها در چین:


اذیت و آزار حیوانات برای سرگرمی.


























آخرین وداع با خوک مادر قبل از رفتن به قصابی.





0 نظرات:

ارسال یک نظر