گزارش های تصویری: ظلم و ستم در حق حیوانات یعنی ....

ظلم و ستم در حق حیوانات یعنی .... کردگدن کودکی که بر بالای سر جنازه مادر خود محبت مادری را جستجو می کند.


وزن کردن سگها برای فروش به رستورانها در چین:


اذیت و آزار حیوانات برای سرگرمی.


آخرین وداع با خوک مادر قبل از رفتن به قصابی.

0 نظرات:

پست کردن نظر