گزارش های تصویری: برخورد اروپائیان با پرندگان

برخورد اروپائیان با پرندگان

برخورد غربیها با حیوانات را با برخورد خودمان با حیوانات مقایسه کنید چون این برخوردها همان برخوردهائی است که ما در روابط انسانیمان هم با یکدیگر انجام می دهیم.

برخورد یک شهروند غربی با حیوانات نشان دهنده برخورد او با دیگر انسانها و هموطنان خود است.
و برخورد ما با حیوانات نشان دهنده برخورد ما با دیگر هموطنان و انسانها است.0 نظرات:

پست کردن نظر