گزارش های تصویری: سنگ قبر تعدادی از شخصیتهای سیاسی ایران

سنگ قبر تعدادی از شخصیتهای سیاسی ایران

در گذر از تاریخ
متن سنگ قبر کوروش کبیر

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی
میدانم خواهی آمد
من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم
بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر0 نظرات:

پست کردن نظر