گزارش های تصویری: زنان و دختران پانک در سال ٢٠٠٤ میلادی

زنان و دختران پانک در سال ٢٠٠٤ میلادی

ایدئولوژی های پانک، گروهی از اعتقادات سیاسی و اجتماعی متنوع را در قالب فرهنگ پانک شامل می شود.در واقع، فرهنگ پانک مقدمتاً علاقه‌مند به مفاهیمی چون شورش، ضد قدرت طلبی، فردگرایی، تفکر آزاد و نارضایتی می بوده است.ایدئولوژی های پانک به طور معمول در موسیقی پانک راک، ادبیات پانک، هنر و نوع لباس پوشیدن پانک خلاصه می شود. برخی از پانک ها در برخی از فعالیت ها بطور مستقیم دخیل هستند، مانند مخالفت کردن، بایکوت کردن و ویرانگری. مد پانک در واقع یکجور ناهماهنگی و نا همرنگی و در واقع نشانگر شخصیت فردی می باشد.که در واقع نشانگر عدم تطابق فرهنگی این فرهنگ با فرهنگ غالب می باشد. مد پانک اغلب نشانگر پرخاشگری، سرکشی و فردگرایی می باشد. برخی از پانک ها نوع لباس پوشیدن و خالکوبی آنها به نحویست که بیانگر برخی شعارهای سیاسی و اجتماعی می باشد. بسیاری از پانک ها لباس های دسته دوم استفاده می کنند و باین ترتیب مخالفت خود را با مصرفگرایی به نمایش می گذارند. یکی از گرایش های مشترک بین پانک ها دل کندن از هرگونه تعلقات فردی است در تغییر زندگی و رسیدن به قدرت و موقعیت. چونکه عقاید ضد کاپیتالیسم و ضد سکون بخش مهمی از فرهنگ پانک را شامل می شود، گروه های توزیع کننده این فرهنگ رو به گسترشند. برخی از گروه ها از این فرهنگ مستقل جدا شده و به بحث سیستمی بودن رو آورده اند. آرمان DIY(Do It Yourself)چشم انداز مشترک پانک می باشد این آرمان بویژه در موسیقی نمود بسیار دارد. - 1.1 غیر سیاسی - 1.2 پوچگرایی - 1.3 Straight edge - 1.4 چپگرا o آشوبگری o لیبرالیسم o جامعه گرایی و موقعیت گرایی - راستگرا o محافظه گرا o گروه های با دیدگاه نئو نازیسم و محافظه گری

ایدئولوژی سیاسی اغلب در فرهنگ پانک در آشوبگری خلاصه می شود، و پانک اغلب با دیگر ایدئولوژی های چپگرا مانند سوسیالیسم و سوسییال لیبرال همگرایی دارد.برخی پانک ها، بویژه anarcho-punk ها، در عین حال که گرایشات چپ دارند به سمت گرایشات راست نیز متمابل هستند. دو ایدئولوژی غیر چپگرا در فرهنگ پانک، محافظه کاری و نئو نازیسم می باشد. ایدئولوژی ها و مذاهب که در فرهنگ پانک حضور دارند عبارتند از: آتیسم (انکار وجود خدا)، لاادری (اشاره دارد باین که تنها عقل بشری در زمینه زندگی وی کفایت می کند.)، مسیحیت، اسلام، رستفاریسم (آئینی خاص در جامائیکا) و پرستندگان کریشنا (افرادی که خدای هندو)

برخی از پانک ها معتقد به غیرسیاسی بودن هستند، مانند گروه Charged GBH و G.G.Allin.اگرچه برخی ایده های سیاسی-اجتماعی در اشعار موسیقی دانان آنها به چشم می خورد. گروه Charged GBH آهنگی در ارتباط با مسائل اجتماعی با موضوع ضد جنگ دارد همچون Wardogs و No Survivors .G.G.Allin در آهنگ Violence Now خود، در ارتباط با قتل رئیس جمهور آمریکا و نابود کردن سیستم سیاسی جاری خوانده است. زیرشاخه هایی از پانک که به طور معمول غیر سیاسی هستند عبارتند از:glam punk،psychobilly،horror punk،punk pathetique،deathrock،pop punk و New Wave.

تصاویر زیر مربوط به زنان و دختران پانک اروپا در سال ٢٠٠٤ میلادی می باشد.

0 نظرات:

پست کردن نظر